Naučme sa efektívne komunikovať

2582

Prirodzenou súčasťou spolužitia ľudí je rečová komunikácia, ktorá patrí medzi jednu z foriem medziľudských prejavov. Slovo komunikácia pochádza z latins-kého slova communicare, čo znamená radiť sa, komunikovať alebo diskutovať s niekým. Jazyková alebo rečová komunikácia je proces vzájomnej výmeny informácií medzi ľuďmi navzájom. Aby sme vedeli efektívne využívať čas pri poradách, efektívne delegovať úlohy v zamestnaní alebo uspieť na pracovnom pohovore, musíme sa naučiť čo najpresnejšie sprostredkovávať  informácie a na druhej strane naučiť sa informácie prijímať.

Dôležitými súčasťami efektívnej komunikácie je výber jazykových prostriedkov , ale aj zvuková stránka hovoreného prejavu.

 

Medzi základný výber rečových prostriedkov patria:

 • Nocionálne výrazové  prvky: t.j. prvky, ktoré vyjadrujú logický a vecný obsah
 • Expresívne výrazové prostriedky: vyjadrujú postoj hovoriaceho k obsahu
 • Frázovanie: zrozumiteľnosť výpovede 
 • Intonácia: výškový pohyb hlasu (melódia reči)
 • Tempo reči: rozloženie frekvencie slov v čase
 • Rytmus reči: rytmus reči vzniká striedaním tempa reči napr. rytmizovanie hovoreného slova podporuje pozornosť pri vnímaní a naopak monotónny rytmus unavuje .
 • Intenzita hlasu: Sila hlasu, ktorú prispôsobujeme priestoru, vzdialenosti a obsahovej náplni.

 

Komunikovať efektívne znamená naučiť sa sebadisciplíne a kont-role vlastného slova, ale aj empatii, aktívne počúvať, akceptovať hovoriaceho, nechať ho dohovoriť, overovať si správnosť pochopenia informácie. Tieto všetky aspekty dennej komunikácie sa však každodenne prehliadajú kvôli mýlnym názorom a predstavám…

 

,,Veď predsa tak ako to myslím ja, tak to chápu aj ostatný “

Častý problém viacerých spoločností je práve delegovanie úloh zamestnancom zhora na dol, kde práve  výkonní zamestnanci dostanú minimálny prísun informácií potrebný pre realizáciu zadaných úloh.

Zatiaľ čo niektorí ľudia majú prirodzenú schopnosť efektívne komunikovať, iní musia na dosiahnutie tohto cieľa tvrdo pracovať. Ak máte pocit, že efektívna komunikácia nie je vašou silnou stránkou, určite vám pomôže dodržiavanie nasledujúcich rád:

 • Nikdy sa nezabudnite opýtať, ak vám niečo nie je jasné. Nielenže tak získate nové informácie, ale dáte tiež najavo vašu účasť a záujem.
 • Naučte sa byť asertívny. Neskrývajte sa so svojimi myšlienkami a pocitmi pred ostatnými a pokojne ich dajte najavo. Nezabúdajte byť pri tom priateľský a v žiadnom prípade nevyjadrujte nad názormi iných pohŕdanie.
 • Pri komunikácií je veľmi dôležitá reč tela.. Vždy sa snažte udržiavať očný kontakt s tým, s kým komunikujete. Zrakom vnímame až 80% informácií. Na očiach vidíte stres, únavu, chorobu, strach, smútok i radosť. Popritom tak podporíte u iných pocit, že vám môžu dôverovať a že ste k nim úprimný. Psychológovia odporúčajú držať očný kontakt približne 7 sekúnd nad tento limit sa stávate ,,podozrivý“.  Keď rozprávate, snažte sa uvoľniť. Vyhnite sa tomu, aby ste robili rôzne grimasy, hrýzli si pery alebo sa vrteli. Zabránite tak tomu, aby sa ostatní viac sústreďovali na pozorovanie tej časti tela, ktorú si práve škriabete, ako na to, čo hovoríte.
 • Poloha a držanie tela, ako príklad uvádzame:

Rozkročené nohy a ruky vbok (chápeme ako výzva na súboj)

Prekrížené nohy (vyjadrujú obranný postoj)

Ruka vo vrecku (môže vyjadrovať nervozitu, ležérnosť alebo aj šarm u mužov)

 • Vzdialenosťou ľudí sa zaoberá proxemika (z latinského slova proxemitas=blízkosť)

Vzdialenosť  je podmienená výchovou, prostredím v ktorom vyrastáme , ale aj národnosťou. Inak chápu priestor napr. Arabi.  Pre Araba je rozhodujúcim faktorom vôňa. Mimoriadne širokú zónu si vyžadujú Nemci a Angli-čania pravidlo „My house is my castle“ ich vedie k tomu, že ak ich sused nie je na ich spoločenskej úrovni , vôbec s ním nekomunikujú.

 • Hmat je po zraku druhý najcitlivejší zmyslový orgán a dokáže ovplyvniť vašu mienku o danom človeku. Preto nezabudnite na správne podanie ruky, ktoré má mať primeraný stisk, vhodnú dĺžku trvania, zrakový kontakt, predklon tela a samozrejme úsmev.
 • Počas konverzácie sa snažte zhrnúť, čo iní hovoria, aby ste si overili, či ste všetko správne pochopili. Vyhnete sa tak zbytočným nedorozumeniam.
 • Snažte sa pridržiavať danej témy. Pokúste sa vyhnúť používaniu slov ako sú vždy alebo nikdy, ktoré len málokedy odrážajú skutočnú realitu.
 • Ak sa vám niečo nepáči, namiesto toho, aby ste sa sťažovali, predložte iným návrh, ako daný nedostatok odstrániť.
 • U každého, s kým komunikujete, sa pokúste odhaliť individuálne rozdiely. S ľuďmi komunikujte s prihliadnutím na to, odkiaľ pochádzajú, aká je ich profesia, kultúrne zázemie a aj podľa toho, aký typ osobnosti predstavujú. Je napríklad rozdiel, či sa rozprávate s introvertom alebo s extrovertom. Extrovertom sa môže zdať, že introverti si držia príliš veľký odstup, pretože odpoveď sa snažia dôkladne premyslieť. Naopak, extroverti často konajú impulzívne a niekedy rozprávajú bez rozmyslenia, a preto sa môžu introvertom javiť ako protivní a drzí. Ak obidve skupiny odhalia individuálne rozdiely medzi sebou, budú schopné svoj prejav upraviť tak, aby bol pre tých druhých prijateľnejší.
 • Stanovte si presné hranice medzi vašim súkromným a profesijným životom. Situáciu môžete niekedy nadľahčiť tým, že sa so šéfom porozprávate o tom, ako sa deťom darí v škole alebo podobne. Ak sa však budete k týmto témam uchyľovať príliš často, môže to pôsobiť neprofesionálne.

Ak sa vám podarí naučiť efektívne komunikovať, budete ľahšie nadväzovať a udržiavať vzťahy s ostatnými, čo vám určite pomôže pri úspešnom napredovaní v profesijnom živote, ale môže sa samozrejme skvalitniť aj váš osobný život. Naučiť sa efektívne komunikovať sa dá aj za pomoci kurzov, ktoré sú organizované  za pomoci odborníkov na komunikáciu z Európskeho vzdelávacieho inštitútu.

Marko Šarmír