Viac peňazí pre kvalitné školy?

799

napríklad externej časti maturitnej skúšky alebo testovaní 9, môžu dostať normatívny príspevok zvýšený o 10 percent príspevku na školu.
„Týmto spôsobom budú školy motivované, aby dosahovali vo výchovno-vzdelávacom procese lepšie výsledky,“ argumentujú poslanci za KDH.
Návrh podľa nich prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávania v základných a stredných školách.
Kritériá na hodnotenie kvality procesu musia byť podľa kresťanských demokratov objektívne a celoštátne porovnateľné.
Preto návrh upravuje, že kritériá vydané ministerstvom školstva všeobecne záväzným predpisom budú vychádzať z celoštátnych meraní a hodnotení.
„S cieľom zaručiť objektívnosť kritérií v zákone pre ohodnotenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu navrhujeme využiť len celoštátne merania a hodnotenia,“ vysvetľujú zákonodarcovia za KDH.
Zriaďovatelia by tak po novom dostávali z kapitoly ministerstva školstva normatív a prostriedky za kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Právnou normou sa parlament bude zaoberať na januárovej schôdzi.