VLÁDA: Vojenská správa bude mať údaje o dôvodoch ukončenia služobného pomeru

697

Od tohto dátumu by mala totiž nadobudnúť účinnosť novela zákona o brannej povinnosti, ktorú dnes schválila vláda.
Územná vojenská správa zaraďuje po skončení služobného pomeru príslušníkov policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže, železničnej polície, hasičského a záchranného zboru, národného bezpečnostného úradu a colníkov, ak im trvá branná povinnosť, do záloh ozbrojených síl. Ak sú však prepustení zo zdravotných dôvodov, ÚVS sa o tom v súčasnosti nedozvie.
V prípade, že zamestnávateľ túto povinnosť nesplní, ÚVS mu udelí pokutu do výšky 1000 eur.
Občan s brannou povinnosťou, ktorý bol uznaný za ťažko zdravotne postihnutého, to musí oznámiť Správe. Tá si tiež spravidla raz ročne vyžiada takéto údaje od Sociálnej poisťovne a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. „Navrhovanou zmenou sa predíde tomu, aby územná vojenská správa povolala na odvod alebo na výkon mimoriadnej služby občana, ktorý bol uznaný za invalidného alebo s ťažkým zdravotným postihnutím,“ vysvetľuje ministerstvo obrany ako autor novely.
Po novom bude tento rezort predkladať prezidentovi stanovisko k žiadosti slovenského občana o vykonanie vojenskej služby v ozbrojených silách iného štátu. K nemu sa pripájajú aj stanoviská ministerstiev vnútra a zahraničných vecí. Občan žiadosť podáva rezortu obrany prostredníctvom ÚVS.
Predlžuje sa tiež odborná príprava vojaka v aktívnych zálohách. V súčasnosti je to najviac 14 dní v roku. Po novom bude trvať do 30 dní v roku po prvom uzatvorení dohody o zaradení do aktívnych záloh. V ďalších rokoch do 15 dní. Dohodu uzatvára písomne veliteľ vojenského útvaru s vojakom v zálohe na dobu jedného až piatich rokov.