M. NIČ: Napriek dlhovej kríze proces rozširovania únie musí ostať živý

360

Publikácia je venovaná kľúčovým otázkam rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu a úlohe štátov V4 v tomto procese. Špeciálna pozornosť je venovaná Poľsku, ktoré je v rokoch 2012-2013 predsedníckou krajinou Vyšehradskej skupiny.
Jeden z autorov publikácie Milan Nič uviedol, že proces rozširovania naberá na dynamike vždy koncom roka a dokument tak môže slúžiť ako základ pre ďalšie postupy. „Práve jeseň predstavuje rušné obdobie v procese rozširovania Európskej únie (EÚ). Európska komisia v tomto čase zverejňuje reporty, ktoré tvoria základ pre rozsiahle diskusie európskej politickej špičky a sú predpokladom na konečné rozhodnutia, ktoré bývajú prijímané v decembri,“ konštatoval Nič počas diskusie s predstaviteľmi zahraničných veľvyslanectiev na Slovensku a zástupcami Ministerstva zahraničných vecí SR, ktorá sa na pôde SAC uskutočnila 17. septembra.
Podľa autora bol minulý rok mimoriadne bohatý na úspechy krajín Balkánu v procese ich integrácie do EÚ, keď Srbsko získalo oficiálny status kandidátskej krajiny a začali sa prístupové rokovania s Čiernou Horou. Zároveň však vyzval k intenzívnemu napredovaniu integračného procesu všetkých krajín regiónu a väčšej angažovanosti Poľska, ktoré by sa malo popri tradičnej koncentrácii na východný región orientovať na krajiny západného Balkánu. „Napriek pretrvávajúcej dlhovej kríze v EÚ je nevyhnutné udržiavať proces rozširovania živý,“ zdôraznil Nič.
Štúdia vychádza ako súčasť cyklu venovaného politike Vyšehradskej skupiny, na ktorom sa podieľa SAC a Inštitút stredoeurópskej politiky a je financovaný z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu. Cyklus zahŕňa štyri medzinárodnopolitické štúdie pojednávajúce o vybraných témach z pohľadu krajín V4.