OBRANA: Vojenská polícia evidovala v predchádzajúcom roku 490 trestných vecí

655

Oproti predošlému roku sa štruktúra kriminality zmenila tak, že bol zaznamenaný takmer rovnaký počet nevojenských trestných vecí (246), ako aj vojenských (244). 
Štruktúra vojenských trestných činov sa v porovnaní s rokom 2008 zmenila. V roku 2009 sa totiž najčastejšie vyskytovalo porušovanie povinností dozornej služby. Podozrenie z tohto trestného činu bolo evidované v 109 prípadoch, čo oproti roku 2008 predstavuje nárast o 36,5 percenta. Porušenie povinnosti strážnej služby bolo predmetom skráteného vyšetrovania v jednom prípade. Druhým najčastejším vojenským trestným činom bolo vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby, pričom v hodnotenom období bolo evidovaných 79 prípadov. V porovnaní s rokom 2008 ide o viac ako 12-percentný pokles.
Značný podiel na evidovanej vojenskej kriminalite má aj prečin neuposlúchnutie rozkazu v počte 31 prípadov, čo je o päť menej ako v roku 2008. Trestný čin porušovanie služobných povinností bol evidovaný v 17 prípadoch. Trestné konanie pre podozrenie z prečinu urážka medzi vojakmi bolo Vojenskou políciou vedené v troch prípadoch. Rovnako v troch prípadoch malo dôjsť aj k porušovaniu práv a chránených záujmov vojakov. V roku 2009 bol zaznamenaný aj jeden prípad prečinu porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru. Išlo o prípad profesionálneho vojaka, ktorý sa mal počas služby svojvoľne vzdialiť zo stanoviska Pozemnej pátracej a záchrannej skupiny a z objektu vojenského útvaru počas zabezpečovania leteckého výcviku. Takýto prečin v roku 2008 zaznamenaný nebol.
Čo sa týka nevojenskej kriminality za rok 2009, v najväčšej miere majú zastúpenie prečiny krádeže, podvodu, ublíženie na zdraví, výtržníctvo, ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, poškodzovania cudzej veci, neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla a zanedbanie povinnej výživy. Obdobná štruktúra aj rozsah bol zaznamenaný aj v predchádzajúcich rokoch.