TOP: Súd zamietol značku nápojov Viaguara pre fonetickú podobnosť s Viagrou

891

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že označenie „Viaguara“ nemôže byť zapísané ako ochranná známka Európskeho spoločenstva pre nápoje.

Podľa verdiktu súdu používanie tohto označenia predstavuje riziko, že bude neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochrannej známky Viagra.

Nariadenie o ochrannej známke spoločenstva stanovuje, že zápis ochrannej známky môže byť zamietnutý z niektorých výslovne stanovených dôvodov. Zamietne sa predovšetkým zápis ochranných známok, ktoré sú zhodné alebo podobné so skoršou ochrannou známkou, ako aj v prípade skoršej ochrannej známky spoločenstva s dobrým menom, pokiaľ by používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, alebo by im spôsobovalo ujmu.

V októbri 2005 poľský podnik Viaguara S.A. požiadal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT), aby slovné označenie Viaguara zapísal ako ochrannú známku spoločenstva najmä pre energetické nápoje a alkoholické nápoje. Avšak americká spoločnosť Pfizer Inc., majiteľka skoršej ochrannej známky Viagra (zapísaná najmä pre liek určený na liečbu erektílnej dysfunkcie), proti tejto prihláške podala námietku. Na jej základe ÚHVT odmietol zapísať Viaguara ako ochrannú známku spoločenstva.

Maďarsko neuspelo pred Súdnym dvorom.

Všeobecný súd preskúmal podobnosť kolidujúcich označení a zdôraznil, že pokiaľ ide o slovné ochranné známky, spotrebiteľ vo všeobecnosti venuje väčšiu pozornosť začiatočnej časti slova. Ten istý koreň „viag“ a kolidujúca slabika „ra“ sú spoločné obom označeniam. Súd konštatoval, že označenia majú silnú fonetickú podobnosť.

Všeobecný súd zdôraznil, že hoci nie je možné stanoviť priamu súvislosť medzi výrobkami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky a ktoré nie sú podobné, asociácia so skoršou ochrannou známkou napriek tomu zostáva možná vzhľadom na silnú podobnosť označení a veľmi dobré meno, ktoré získala skoršia ochranná známka a ktoré sa rozšírilo nad rámec cieľovej skupiny verejnosti výrobkov, pre ktoré bola zapísaná.