Ako ovplyvňuje môj štýl práce a uspechy môj komunikačný štýl?

741

Odvtedy vraj ľudia hovoria rôznymi jazykmi. Niekedy však máme pocit, že hoci hovoríme aj rovnakým jazykom napr. slovenským, napriek tomu si úplne nerozumieme. Akoby nám niekto poplietol jazyky, neustále dochádza ku komunikačným nedorozumeniam a my sa nemôžeme s kolegami dohodnúť.  

Práve preto patrí ku kľúčovým nástrojom v programe DBM identifikácia komunikačného štýlu. Spoznanie spôsobu ako komunikuje účastník s druhými a osvojenie si zručnosti rýchlo identifikovať komunikačný štýl partnera je nevyhnutným nástrojom k úspechu. Po dôslednej príprave CV curriculum vitae je rovnako dôležité zvoliť správny spôsob odprezentovania vlastných zručností a úspechov. Ak vie klient odhadnúť „na čo počúva“ osoba, ktorá vedie pohovor, ľahko vloží do prezentovania slová a príklady, ktoré zabezpečia, že to čo bude povedané, bude aj počuté.
Vďaka porovnaniu vlastného štýlu komunikácie so štýlom budúceho nadriadeného vie klient odhadnúť svoje šance na úspešnosť spolupráce v novej pozícii. Rozhodovanie o kandidátovi alebo naopak o budúcom zamestnávateľovi je elimináciou možných nedorozumení. Neposlednou výhodou je využitie poznania komunikačných štýlov pri povýšení na manažérsku pozíciu. Poznanie seba a nových podriadených prostredníctvom preferovaných komunikačných kanálov umožní manažérovi správne formulovať svoje očakávania na výkonnosť tímu a nastavanie budúcej spolupráce.

I-SPEAK YOUR LANGUAGE je nástroj DBM, ktorý účastníkom programu umožní lepšie pochopiť vlastný štýl komunikácie a získať tak cennú príležitosť zistiť, čo hľadať vo svojej kariére. Napomôže aj k optimalizácii medziľudských vzťahov v pracovnom prostredí i mimo neho.
Systém komunikácie I-SPEAK vychádza z teórie významného švajčiarskeho psychológa Carla G. Junga. Jung rozdeľuje typy ľudí podľa rôznych psychologických návykov či preferencií, ktoré ovplyvňujú, ako spracúvajú informácie a aké robia rozhodnutia. Tieto rysy určujú, akým spôsobom budú ľudia spolu komunikovať. Takéto odlišnosti sa potom nazývajú osobnými štýlmi komunikácie.

Podľa teórie existujú štyri hlavné osobnostné štýly, ktoré ľudia vo svojom prístupe
k životu aj práci bežne používajú. Každý z nás je viac či menej vyhranený v niektorom štýle.
Nakoľko spolupracujeme s rôznymi typmi ľudí a musíme riešiť rôzne typy situácii, bolo by najvhodnejšie mať rovnako preferované a teda aj rozvinuté všetky štyri komunikačné štýly. Diagnostika pomocou uvedenej metódy však potvrdzuje, že väčšina z nás preferuje jeden základný štýl, aj keď nikto nepoužíva výlučne len jeden. Náš test je vytvorený tak, aby posúdil mieru všetkých štyroch hlavných štýlov. Takto si môže klient porovnať dosiahnuté body u každého štýlu a určiť ten, ktorý relatívne uprednostňuje. Pozrime sa na základné charakteristiky správania sa spojené s jednotlivými štýlmi.


Štýl – spôsob správania sa

INTUITOR – štýl vizionársky – koncepčný, induktívne uvažujúci, schopný syntézy
a abstraktných predstav. Základná hodnoty – myšlienky, nápady.

THINKER – štýl mysliteľský – analytický, systematický, objektívny, orientovaný na detail, logický. Základné hodnoty – fakty a logika.

FEELER – štýl vnímavý, pocitový – má pochopenie, vždy pripravený pomôcť, vnímavý k ostatným, komunikačne zdatný. Základná hodnota – vzťahy, pocity. 

SENSER – štýl zmyslový – konkrétny, pragmatický, akčný, realistický. Základné hodnoty – činy, akcia.

Pokiaľ poznáme primárny resp. podporný štýl jednotlivca, jasnejšie rozumieme tomu, ako prežívame svet okolo my aj ostatní, a aký spôsob správania sa môžeme od koho očakávať. Starostlivé pozorovanie bežného správania sa a určitá všeobecná znalosť v teórii nám pomôže naučiť sa vnímať, ako sa štýly správania sa prejavujú v každodennom živote.

Celá metodika I-speak za roky používania v programoch kariérnej asistencie preukázala svoju opodstatnenie. Navyše sa metodika rokmi rozširovala do rozsiahlej podoby s množstvom užitočných informácií k pochopeniu štýlov a ich uplatňovania v praxi. Klient v manuáli nájde:
1. popisy štýlov správania sa
2. zoznam povolaní vhodných pre každý štýl správania sa
3. spôsoby práce a prístupu k druhým
4. pozitívne rysy štýlov a ich výhody pre organizáciu
5. možné problémy a potreby rozvoja jednotlivých štýlov
6. prejavy štýlov v stresových situáciách
7. rýchlu diagnostiku štýlov správania sa podľa
8. používaných slov
9. prístupu k riešeniu problémov
10. štýlu písania

 

Orientácia vo vlastnom osobnostnom štýle nám pomôže pochopiť, aké máme očakávania a aké sú motívy nášho správania. Zároveň lepšie chápeme štýl správania sa iných ľudí. Ako postupne spoznávame a uvedomujeme si vplyv svojho štýlu správania na svoje myšlienky a činy, začneme rozumieť tomu, ako zásadný je pre každého jeho štýl správania. Budeme schopní zmysluplnejšej interakcie s ostatnými a zlepší sa aj to, ako oni budú vnímať nás.

Nakoniec chceme dodať, že žiaden štýl nie je ani dobrý ani zlý. Každý má svoj prínos
a výhody. Pretože každý zo štýlov má svoje jedinečné silné stránky a prednosti, každý má aj potenciálne nedostatky a slabšie stránky. Konkrétny štýl správania je vnímaný negatívne alebo pozitívne v závislosti na tom, ako si človek svoje slabšie stránky uvedomuje a ako sa správa v kontakte s druhými. Úspešných od neúspešných odlišuje práve uvedomenie si a spoznanie svojho komunikačného štýlu.


Mgr. Roman Kurnický
autor je spolupracovník spoločnosti RecruitMen s.r.o.