Výhody a prínosy vzdelávania z pohľadu budúceho zamestnanca

806
  1. Z pohľadu aktuálneho zamestnanca
    Vývoj ekonomiky a s ňou  trhu práce prináša stále aktuálnejšie a najrozmanitejšie zmeny vo všetkých spoločnostiach. S ohľadom na ušetrenie finančných prostriedkov a na zefektívnenie existujúcich zdrojov  pristupujú mnohé spoločnosti k reorganizáciám, prepúšťaniu, zlučovaniu divízií, resp. dochádza k prevzatiu iným vlastníkom.

Mnohí zamestnanci nie sú väčšinou na takéto zmeny pripravení a zostanú zmenami nepríjemne „zaskočení“, pretože sa kontinuálne nevzdelávali, resp. nerozširovali a neudržiavali svoje vedomosti a teoretické a praktické schopnosti na potrebnej úrovni.

Riešením takýchto javov je neustále vzdelávanie sa nielen v momentálne využívanej oblasti, ale rozširovanie všeobecného rozhľadu a vzdelávanie v nových oblastiach.

 Možnosti  a spôsoby  vzdelávania
Na základe všetkých spomenutých aspektov, dôvodov a príčin Vám priblížime najčastejšie formy vzdelávania  Školenia a kurzy sú v účastnosti najrozšírenejšou formou vzdelávania . Realizujú sa  spravidla v menších skupinkách pod vedením lektora / školiteľa.

Dištančné vzdelávanie
Je to metóda výučby „na diaľku“ (angl. distance), čiže bez nutnosti byť prítomný v danom čase a priestore na vzdelávaní. Výučba je založená na dištančných študijných materiáloch, uspôsobených pre samoštúdium. Na ich základe potom môže každý študovať individuálne, vo vlastnom čase, vo vlastných priestoroch a vlastným tempom, tak, ako mu to okolnosti umožňujú. Jedná sa vlastne o samoštúdium, s prípadnou podporou zo strany vyučujúcich, ktorým sa v dištančnom vzdelávaní hovorí tútori.

eLearning
Ako „elektronickými médiami podporený proces učenia sa“ k tomu pridáva možnosti nových informačných a komunikačných technológií – multimédia, Internet a WWW.

Tieto nové formy štúdia síce vyžadujú od študujúceho viac ako iné formy štúdia (napr. sebadisciplínu pri štúdiu, technické vybavenie – počítač a prípadne aj pripojenie do Internetu), na druhej strane ich prínosy (najmä flexibilita – možnosť prispôsobiť sa potrebám študujúceho v priestore aj čase) ponúkajú jedinečnú (a často jedinú) alternatívu riešenia vo vzdelávaní. Svedčí o tom aj úspešný rozvoj tejto formy vzdelávania tak vo svete, ako aj na Slovensku

Z pohľadu firmy
Kľúč k úspechu v akejkoľvek činnosti leží v skúsenostiach a vedomostiach osoby, ktorá túto činnosť realizuje. Skúsený zamestnanec s erudovanými vedomosťami je klenot v každom tíme. Aby Vaša organizácia dokázala ťažiť z vedomostí svojho zamestnanca, musí byť obklopený partnermi, ktorí si rozumejú a dokážu premeniť svoje vedomosti na profit celej spoločnosti. Každá organizácia si podľa svojich potrieb a cieľov vypracuje osobitú organizačnú štruktúru a zaužíva špeciálne pracovné procesy. Práve preto má každá organizácia svojské potreby a nároky na vzdelávanie svojich zamestnancov.

Na analýzu týchto potrieb sa využíva personálny audit.
Je to  prepracovaný a overený systémový nástroj, ktorý vám pomôže zhodnotiť váš zamestnanecký kapitál. Personálny audit je možné využívať ako súčasť výberového procesu nových pracovníkov alebo ako súčasť celkového personálneho auditu súčasných zamestnancov klienta, v súvislosti s plánovaním personálnych a organizačných zmien, resp. pri napĺňaní systému personálnych rezerv. Jeho kľúčový prínos však spočíva v nezávislom, kompetentnom a ucelenom pohľade na firmu a najmä na jej riadenie zvonku. Prináša objektívne a kvalifikované posúdenie manažérov vo vnútri organizácie, vďaka segmentovej orientácii poradcov umožňuje benchmarking voči iným firmám na trhu. Dokáže identifikovať a objektívne zhodnotiť existujúci potenciál a posúdiť súlad a identifikáciu jednotlivých členov manažmentu s novými cieľmi a stratégiami. Pri správnej realizácii slúži ako podklad pre kvalifikované rozhodnutia v zásadných otázkach na ceste k úspešnému rozvoju spoločnosti.

 

Investícia do vzdelania sa v dlhodobom aj krátkodobom  časovom horizonte  charakterizuje  ako jedna z  najefektívnejších . Minimálne to dokazujú štatistiky,  podľa ktorých ľudia s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa (Ing, Mgr.) majú v priemere o 58% vyšší príjem, a naopak ľudia so základným vzdelaním majú v priemere príjem o 29% nižší oproti priemeru v Slovenskej republike.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokDiéta naša každodenná
Ďalší článokSpomienky
Avatar
Online Magazine pre všetkých.