Rakúsko

2178

 

Základné informácie a doklady, ktoré budete potrebovať

Študijní poplatok za semester 365 eur + 14,5 eura na študentskú organizáciu–oslobodení od platenia sú študenti študujúci v rámci medzivládnych, medziunverzitných a mobilitných programov a projektov. 

Doklad o štátnej príslušnosti – pas alebo občiansky preukaz

Potvrdenie o zaplatení študijného poplatku a vyplnenú prihlášku o pripustení k štúdiu – dá sa zohnať priamo na dotyčnej univerzite alebo stiahnuť z internetu

Overenú a úradne preloženú kópiu maturitného vysvedčenia, neplatí pre slovenských študentov s rakúskym maturitným vysvedčením 

Potvrdene o prijatí na vysokú školu v SR – neplatí pre slovenských študentov s rakúskym maturitným vysvedčením 

Potvrdenie o znalosti nemeckého jazyka (maturitná skúška z jazyka alebo certifikát)

Doklad o doteraz absolvovanom štúdiu (predkladajú tí, ktorí začali štúdium v SR a chcú pokračovať v Rakúsku)

Skúšky z nemeckého jazyka – záleží od študijného oboru

Mesačné náklady – pokiaľ ste ubytovaní v Rakúsku – bez poplatku študijného poplatku

Ubytovanie: cca 300 eur., mesačne

Strava: min. 220 eur mesačne

Skriptá: 250 eur na semester

Električenka na semester, celosieťová: 118 eur

Mesačné náklady – pokiaľ bývate na Slovensku a dochádzate 

Ubytovanie: 333 eur mesačne

Strava: min: 260 eur

Preprava: električenka 118 eur + 1 600 Sk vlakové spojenie Ba-W

Skriptá: 250 eur na semester

Zdravotné poistenie: 20 eur 

Najobľúbenejšie univerzity v Rakúsku

Viedenská univerzita – www.univie.ac.at

Obchodná univerzita –  www.wu-wien.ac.at

Technická univerzita Graz – www.tugraz.at

Innsbrucká univerzita – info.uibk.ac.at

Pozor na uzávierky a jazyk

Uzávierka podávania prihlášok na štúdium v zimnom semestri je zvyčajne koncom októbra, v letnom koncom marca; presný termín si treba overiť. Prihláška sa dá podať do 30. novembra alebo 30. apríla; vtedy treba rátať s vyšším poplatkom. O prijatí či neprijatí vyrozumie študenta rektor univerzity písomne. Prijatý dostane doklad o pripustení k štúdiu a osobne si príde do školy vyzdvihnúť preukaz študenta. Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka. Prijatie na umelecké vysoké školy je podmienené úspeš;ným absolvovaním talentových skúšok, ktoré sa často konajú niekoľko mesiacov pred začiatkom semestra. Študent sa na ne prihlasuje písomne na zvolenej vysokej škole; prihlášky sú vždy na webovej stránke. Odborné vysoké školy vyžadujú od uchádzačov o štúdium absolvovanie prijímacích skúšok.

Možnosť získať štipendium

Predpokladom pre pobyt slovenského študenta v Rakúsku je dostatok finančných prostriedkov a zdravotné poistenie (mesačne asi 20 eur). Na pobyt sa treba prihlásiť do troch dní po príchode na magistráte alebo na obecnom úrade – s cestovným pasom, rodným listom a formulárom podpísaným nájomcom aj prenajímateľom. Podrobné informácie získate v Slovenskej akademickej informačnej agentúre (SAIA) v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline (pondelky sú voľné), na www.saia.sk  a na www.bmbwk.gv.at , stránke rakúskeho Ministerstva školstva. Študenti zo SR môžu získať štipendiá až do výšky 900 eur mesačne; mesačné životné náklady sa odhadujú na asi 800 eur. Štipendiá (i príspevky na učebnice) poskytuje ministerstvo, dajú sa získať aj v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko, stredoeurópskeho výmenného programu CEEPUS. Podrobnejšie na www.grants.at , www.oead.ac.at , www.saia.sk a www.ceepus.org/ceepus

 

 

 

ZDIEĽAŤ
Ďalší článokAygo bez čapice
Avatar
Online Magazine pre všetkých.